Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. https://www.tbswp.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-15

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 •  mapa nieruchomości TBS nie jest dostępna,
 •  nadmiarowość umieszczonych plików odnosi się tylko na plików pdf, ograniczając tym samym zasoby serwisu,
 •  brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

 •  mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. 

Intencją TBS jest, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczonych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z wytycznymi.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Rewers, [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 698-60-18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO). Dane kontaktowe do RPO można znaleźć pod adresem: https://www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.

ul. Mińska 52/54

03-8282 Warszawa
 

 • Dojazd.

  Dojazd do siedziby TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. : w odległości ok 100 metrów znajduje się przystanek autobusowy „Terespolska” Linie: 173, 123, 202. 
  W odległości ok 400 metrów znajduje się przystanek tramwajowy „Praga-Płd.-Ratusz ” Linie: 3,6,9,22,24,26.
 • Dostępność wejście.

  Biuro TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. mieści się w budynku mieszkalnym  wielorodzinnym. Do Biura prowadzi wejście od strony  ulicy Rybnej. Wejście znajduje się przy chodniku, na parterze budynku, bez schodów, i jest ogólnodostępne w godzinach pracy Biura Spółki.
 • Dostępność korytarzy i pomieszczeń.

  Biuro Spółki jest jednopoziomowe, znajduje się na parterze budynku mieszkalnego, bez schodów. Z wejścia głównego bezpośrednio można się dostać do Recepcji znajdującej się na ogólnym korytarzu w Biurze Spółki oraz do Działu Administracji. Klienci obsługiwani są w Recepcji dostępnej dla osób niepełnosprawnych.
 • Dostępność parkingu.

  Z uwagi na fakt, iż Biuro TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. mieści się w budynku przy ulicy, na chodniku znajdują się miejsca postojowe ogólnodostępne, w tym miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Dostępność toalety.

  Brak toalety dla interesantów.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

  Do Biura TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. można wejść z psem asystującym.
   
 • Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

  Nie ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.