WARUNKI NAJMU LOKALU

Zasady przydziału lokali z zasobu TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. 

Zawarcie umowy partycypacji i umowy najmu odbywa się zgodnie z art. 29a ustawy z dn. 26 października 1996 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa osoba fizyczna może zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą. Kwota partycypacji nie może przekroczyć 30% kosztów budowy lokalu.

TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. może wynająć lokal mieszkalny wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli:
1) osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

2) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu wybudowanego przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r., w przypadku, gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 lub w art. 29a ust. 1, lub wybudowanego przy udziale finansowania zwrotnego, w przypadku, gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 29 ust. 2b, nie przekracza 1,35 ostatnio:

a) 5% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

b) 55% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

c) dalsze 35% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób,
3) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. w innych przypadkach, niż wskazane w pkt 2, nie przekracza:

a) 100% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

b) 145% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

c) 175% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,

d) 205% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,

e) 205% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

- iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,4,

PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

Ogłoszona przez GUS wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w województwie mazowieckim za 2021 rok wynosi 6.735,13 zł., zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.11.2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w  2021 r.

PODJĘCIE PRACY W POBLIŻU MIEJSCA POŁOŻENIA NIERUCHOMOŚCI TBS

Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.

DEKLARACJA O DOCHODACH

Najemca lub osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana złożyć Spółce deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzednim oraz przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.

KAUCJA ZABEZPIECZAJĄCA

Ponadto, przed zawarciem umowy najmu przyszli najemcy zobowiązani są do wpłaty kaucji zabezpieczającej, w wysokości równej 12–krotnemu miesięcznemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego. 

 

Zasady przydziału lokali będących w dyspozycji m.st. Warszawy 

Zasady przydziału lokali zostały uregulowane w zarządzeniu nr 1294/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy mieszkaniowej w ramach zasobu TBS. 
 

Wzór wniosku o najem lokalu TBS wraz z załącznikami załączony jest do zarządzenia. 

Do wniosku o najem lokalu TBS należy dołączyć zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania w roku poprzedzającym złożenie wniosku. 

Wnioski składa się we właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy Urzędzie Dzielnicy.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo korzystając z następujących stron internetowych:

https://warszawa19115.pl/web/guest/-/najem-lokalu-mieszkalnego-z-zasobu-towarzystwa-budownictwa-spolecznego-z-partycypacja-m-st-warszawy-tbs-sim?

http://sprawylokalowe.um.warszawa.pl/aktualnosci/informacja-dot-najmu-lokali-w-miejskich-tbs-ach?

 

Stan prawny informacji: 31.08.2023 r.