Zamówienia

Tytuł postępowania Numer Termin składania ofert Uwagi
Stała konserwacja i kontrole okresowe systemów sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania klatek schodowych, bram pożarowych, systemów sterowania bramami pożarowymi, systemów detekcji tlenku węgla i LPG zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych należących do ZP/2020/17/ADM

Przedmiot zamówienia:
Stała konserwacja i kontrole okresowe systemów sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania klatek schodowych, bram pożarowych, systemów sterowania bramami pożarowymi, systemów detekcji tlenku węgla i LPG zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych należących do TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.
Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.
Termin/okres realizacji zamówienia:  01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.
Oferty z dłuższym terminem realizacji zostaną odrzucone. 
 

Wykonanie kontroli okresowych rocznych oraz 5-letnich ZP/2020/16/ADM

Wykonanie kontroli okresowych rocznych oraz 5-letnich polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych, wraz z terenem zewnętrznym oraz garażami podziemnymi i naziemnymi) stanowiących własność TBS Warszawa Południe Sp. z o.o., w tym kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych oraz stanu technicznego przewodów kominowych. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.

Termin składania ofert: 05.08.2020 r. do godz. 10:00.   

Wykonywanie konserwacji dźwigów osobowych i platform dla niepełnosprawnych, wykonanie resursów dźwigów zainstalowanych w budynkach wielorodzinnych administrowanych przez Zamawiającego oraz prowadzenie i utrzymanie pogotowia dźwigowego ZP/2020/15/ADM
  1. Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie konserwacji dźwigów osobowych i platform dla niepełnosprawnych, wykonanie resursów dźwigów zainstalowanych w budynkach wielorodzinnych administrowanych przez Zamawiającego oraz prowadzenie i utrzymanie pogotowia dźwigowego. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.

  1. Okres realizacji zamówienia:  od 01.08.2020 r. do 31.07.2021 r.
Wykonanie kontroli technicznej urządzeń przeciwpożarowych, w tym gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych i hydrantów, przeciwpożarowych wyłączników prądu, w budynkach mieszkalnych oraz w biurach TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. ZP/2020/14/ADM

1. Wykonanie kontroli technicznej urządzeń przeciwpożarowych, w tym gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych i hydrantów, przeciwpożarowych wyłączników prądu, w budynkach mieszkalnych oraz w biurach TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2017.1332), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719), ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz zasadami określonymi w Polskich Normach, a także remont wskazanych gaśnic ppoż. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.

2. Termin/okres realizacji zamówienia: do 10.07.2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 22.06.2020 r. do godz. 10:00
 

Wykonanie prac konserwacyjno-remontowych w obrębie klatki schodowej nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Stanisława 8 w Warszawie ZP/2020/13/ADM

1.    Przedmiot zamówienia:
Wykonanie prac konserwacyjno-remontowych w obrębie klatki schodowej nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Stanisława 8 w Warszawie. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.
2.    Termin realizacji zamówienia: do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
Oferty z dłuższym terminem realizacji zostaną odrzucone. 
 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: Do 29.06.2020 r. do godz. 10:00
 

Legalizacja ciepłomierzy, dostawa wraz z wymianą ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. ZP/2020/12/ADM

1. Legalizacja ciepłomierzy, dostawa wraz z wymianą ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.
2. Termin realizacji zamówienia: do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: Do 25.06.2020 r. do godz. 10:00
 

Umycie powierzchni garażowych w budynkach mieszkalnych mieszczących się w Warszawie stanowiących własność TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. ZP/2020/9/ADM

Umycie powierzchni garażowych przy użyciu sprzętu mechanicznego w budynkach mieszkalnych mieszczących się w Warszawie stanowiących własność TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.

 

Termin/okres realizacji zamówienia:  04.05.2020 r. – 30.12020 r.

Umycie z zastosowaniem metody alpinistycznej powierzchni okien na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych mieszczących się w Warszawie stanowiących własność TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. ZP/2020/10/ADM

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

Umycie z zastosowaniem metody alpinistycznej powierzchni okien na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych mieszczących się w Warszawie stanowiących własność TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.

 

Termin/okres realizacji zamówienia:  04.05.2020 r. – 30.06.2020 r.

Remont elementów budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Św. Stanisława 8 w Warszawie, polegający na naprawie izolacji i dylatacji poziomej oraz na uszczelnieniu dylatacji pionowej nad garażem podziemnym. ZP/2020/5/ADM

1.    Przedmiot zamówienia:
Remont elementów budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Św. Stanisława 8 w Warszawie, polegający na naprawie izolacji i dylatacji poziomej oraz na uszczelnieniu dylatacji pionowej nad garażem podziemnym. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.
2.    Termin realizacji zamówienia: do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
Oferty z dłuższym terminem realizacji zostaną odrzucone. 
3.    Kryteria oceny ofert
 cena oferty – 100%
4.    Termin związania ofertą: 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert. 
5.    Wymagany okres gwarancji: na wykonane roboty budowlane nie krótszy niż 36 miesięcy. Oferty z krótszym okresem gwarancji zostaną odrzucone. 
6.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
7.    Zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami (załącznik nr 1 do Specyfikacji).
 

Aktualny termin składania ofert 26.02.2020 r. godz. 10:00

Wymiana części pionów oraz poziomu rozprowadzającego instalację wodną i instalację przeciwpożarową w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Opalińskiej 5/7 . ZP/2020/6/ADM

1.    Przedmiot zamówienia:
Wymiana części pionów oraz poziomu rozprowadzającego instalację wodną i instalację przeciwpożarową w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Opalińskiej 5/7. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.
2.    Termin realizacji zamówienia: do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
Oferty z dłuższym terminem realizacji zostaną odrzucone. 
3.    Kryteria oceny ofert
 cena oferty – 100%
4.    Termin związania ofertą: 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert. 
5.    Wymagany okres gwarancji: na wykonane roboty budowlane nie krótszy niż 36 miesięcy. Oferty z krótszym okresem gwarancji zostaną odrzucone. 
6.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
7.    Zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami (załącznik nr 1 do Specyfikacji).

Aktualny termin składania ofert 26.02.2020 r. godz. 10:00

Wykonywanie usługi w zakresie konserwacji i serwisu bram garażowych, bram wjazdowych, szlabanów oraz bram do boksów garażowych zlokalizowanych w garażach w budynkach TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. mieszczących się w Warszawie. ZP/2020/4/ADM

1. Wykonywanie usługi w zakresie konserwacji i serwisu bram garażowych, bram wjazdowych, szlabanów oraz bram do boksów garażowych zlokalizowanych w garażach w budynkach TBS Warszawa  Południe Sp. z o.o. mieszczących się w Warszawie. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.
2.    Termin/okres realizacji zamówienia:  od 01.03.2020 r. do 29.02.2021 r.
 

wykonanie operatów szacunkowych dla budynków Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. TBS.1782.2019.FK.KK

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na wykonanie operatów szacunkowych dla budynków Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.

ETAP I – budynki w trakcie procedury oddawania do użytkowania,,

ETAP II – budynki eksploatowane.

UWAGA! Wprowadzono zmiany w dniu 24.09.2019!

Ofertę należy złożyć pisemnie w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 26.09.2019 roku do godz. 09.30 w Biurze Zarządu przy ul. Kordeckiego 19 lok 5

Wykonanie rozbiórki pawilonów handlowych zlokalizowanych w obrębie skrzyżowania ul. Grójecka i Banacha z wywozem materiałów z rozbiórki i odpadów oraz z prawem pozyskania materiałów z rozbiórki. TBS.1600.2019.INW.MA

Wykonanie rozbiórki pawilonów handlowych zlokalizowanych w obrębie skrzyżowania ul. Grójecka i Banacha z wywozem materiałów z rozbiórki i odpadów oraz z prawem pozyskania materiałów z rozbiórki.

Aktualny termin składania ofert do dnia 04.09.2019 r. do godz. 10:00.

 

Wykonanie rozbiórki pawilonów handlowych zlokalizowanych w obrębie skrzyżowania ul. Grójecka i Banacha z wywozem materiałów z rozbiórki i odpadów oraz z prawem pozyskania materiałów z rozbiórki. TBS.1443.2019.INW.MA

Wykonanie rozbiórki pawilonów handlowych zlokalizowanych w obrębie skrzyżowania ul. Grójecka i Banacha z wywozem materiałów z rozbiórki i odpadów oraz z prawem pozyskania materiałów z rozbiórki.

Aktualny termin składania ofert do dnia 22.08.2019 r. do godz. 10:00.

 

ROZEZNANIE RYNKU UNIEWAŻNIONE.

 

 

Remont elementów  budynków wielorodzinnych przy  ul. Domaniewskiej 35 ABC i  ul. Chrościckiego 16/18 w Warszawie. ZP/2019/16/ADM

Remont elementów  budynków wielorodzinnych przy  ul. Domaniewskiej 35 ABC i  ul. Chrościckiego 16/18 w Warszawie.

Aktualny termin składania ofert do dnia 19.08.2019 r. do godz. 10:00.

Remont elementów budynków wielorodzinnych przy ul. Domaniewskiej 35 ABC i ul. Chrościckiego 16/18 w Warszawie. ZP/2019/15/ADM

Remont elementów budynków wielorodzinnych przy ul. Domaniewskiej 35 ABC i ul. Chrościckiego 16/18 w Warszawie.

Aktualny termin składania ofert do dnia 31.07.2019 r. do godz. 10:00.

Remont elementów budynków wielorodzinnych przy ul. Domaniewskiej 35 ABC i ul. Chrościckiego 16/18 w Warszawie. ZP/2019/14/ADM

Remont elementów budynków wielorodzinnych przy ul. Domaniewskiej 35 ABC i ul. Chrościckiego 16/18 w Warszawie.

Aktualny termin składania ofert do dnia 18.07.2019 r. do godz. 10:00.

Remont elementów budynku wielorodzinnego przy ul. Chrościckiego 16/18 w Warszawie. ZP/2019/13/ADM

Remont elementów budynku wielorodzinnego przy ul. Chrościckiego 16/18 w Warszawie.

Aktualny termin składania ofert 05.07.2019 r. godz. 10:00

Wykonywanie konserwacji dźwigów osobowych, platform, podnośników dla niepełnosprawnych oraz krzesełka schodowego zainstalowanych w budynkach wielorodzinnych administrowanych przez Zamawiającego oraz prowadzenie i utrzymanie pogotowia dźwigowego ZP/2019/12/ADM

Wykonywanie konserwacji dźwigów osobowych, platform, podnośników dla niepełnosprawnych oraz krzesełka schodowego zainstalowanych w budynkach wielorodzinnych administrowanych przez Zamawiającego oraz prowadzenie i utrzymanie pogotowia dźwigowego.

Aktualny termin składania ofert 27.06.2019 r. godz. 10:00

Wymiana pokrycia dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Szaserów 69/71 w Warszawie. ZP/2019/11/ADM

Wymiana pokrycia dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Szaserów 69/71 w Warszawie.

 

Aktualny termin składania ofert 13.06.2019 r. godz. 10:00

 

 

 

Umycie powierzchni garażowych w budynkach mieszkalnych mieszczących się w Warszawie stanowiących własność TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. ZP/2019/10/ADM

Umycie powierzchni garażowych w budynkach mieszkalnych mieszczących się w Warszawie stanowiących własność TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

 

Aktualny termin składania ofert 12.06.2019 r. godz. 10:00

Wymiana pokrycia dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Szaserów 69/71 w Warszawie. ZP/2019/9/ADM

Wymiana pokrycia dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Szaserów 69/71 w Warszawie.

 

Aktualny termin składania ofert: 03.06.2019 r. godz. 10:00.

 

Wykonanie kontroli technicznej urządzeń przeciwpożarowych, w tym gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych i hydrantów, drzwi ppoż., przeciwpożarowych wyłączników prądu ZP/2019/8/ADM

Wykonanie kontroli technicznej urządzeń przeciwpożarowych, w tym gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych i hydrantów, drzwi ppoż., przeciwpożarowych wyłączników prądu, w budynkach mieszkalnych oraz w biurach TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

Aktualny termin składania ofert: 13.05.2019 r. godz. 10:00.

 

Wykonanie kontroli okresowych rocznych oraz 5-letnich ZP/2019/7/ADM

Wykonanie kontroli okresowych rocznych oraz 5-letnich polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych, wraz z terenem zewnętrznym oraz garażami podziemnymi i naziemnymi) stanowiących własność TBS Warszawa Południe Sp. z o.o., w tym kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych oraz stanu technicznego przewodów kominowych.

Aktualny termin składania ofert: 22.03.2019 r. godz. 10:00.

Konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych w częściach administracyjnych budynków mieszkalnych, na terenie zewnętrznym nieruchomości oraz w lokalach mieszkalnych (w trybie awaryjnym). ZP/2019/1/ADM

Konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych w częściach administracyjnych budynków mieszkalnych, na terenie zewnętrznym nieruchomości oraz w lokalach mieszkalnych (w trybie awaryjnym). Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji przetargowej.

 

Aktualny termin składania ofert 21.01.2019 r. godz. 10:00

Wykonanie naprawy spękań ścian oraz wzmocnienie stropu w obszarze lokalu nr 1 w budynku przy ul. Opalińskiej 5/7 w Warszawie. ZP/2018/14/2018

Aktualny termin składania ofert 05.12.2018 r. do godz. 10:00.  

Wykonanie naprawy spękań ścian oraz wzmocnienie stropu w obszarze lokalu nr 1 w budynku przy ul. Opalińskiej 5/7 w Warszawie. ZP/2018/13/ADM

Wykonanie naprawy spękań ścian oraz wzmocnienie stropu w obszarze lokalu nr 1 w budynku przy ul. Opalińskiej 5/7 w Warszawie.

Wykonywanie usługi w zakresie konserwacji i serwisu bram garażowych, bram wjazdowych, szlabanów oraz bram do boksów garażowych zlokalizowanych w garażach w budynkach TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. mieszczących się w Warszawie. ZP/2018/11/ADM

Wykonywanie usługi w zakresie konserwacji i serwisu bram garażowych, bram wjazdowych, szlabanów oraz bram do boksów garażowych zlokalizowanych w garażach w budynkach TBS Warszawa  Południe Sp. z o.o. mieszczących się w Warszawie.

Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.

Konserwacja i kontrole okresowe systemów sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania klatek schodowych oraz bram pożarowych i systemów sterowania bramami pożarowymi zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych należących do TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. ZP/2018/10/ADM

Konserwacja i kontrole okresowe systemów sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania klatek schodowych oraz bram pożarowych i systemów sterowania bramami pożarowymi zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych należących do TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

Miejsce realizacji zamówienia

Nieruchomości stanowiące własność TBS Warszawa Południe sp. z o.o. zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy wykazane w załączniku do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Wykonywanie konserwacji dźwigów osobowych, platform, podnośników dla niepełnosprawnych oraz krzesełka schodowego ZP/2018/9/ADM

Wykonywanie konserwacji dźwigów osobowych, platform, podnośników dla niepełnosprawnych oraz krzesełka schodowego (zwanych dalej „Urządzeniami”), zainstalowanych w budynkach wielorodzinnych administrowanych przez Zamawiającego oraz prowadzenie i utrzymanie pogotowia dźwigowego.

 

Aktualny termin składania ofert 18 lipca 2018 r. godz. 10:00